اخبار مهم
Home / اخبار بورس / آبروریزی ملی در استقبال از یک طیاره!
resized_361261_886.jpg

آبروریزی ملی در استقبال از یک طیاره!


فضای ایجادشده در خصوص فرود این هواپیما در مهرآباد، به آبروریزی سال گذشته پس از عکس یادگاری با ایرباس بی شباهت نبود. مراسم و نحوه پوشش ورود یک هواپیما به مهرآباد، فارغ از موافقت یا مخالفت با اصل خرید هواپیما در این شرایط، بی تردید شان و منزلت کشور را تحت الشعاع قرار می دهد.
گروه سیاسی صراط – همزمان با ورود اولین هواپیمای ایرباس به ایران، پس از قرارداد ایران ایر با این شرکت هواپیمایی، رسانه های دولتی با این موضوع شبیه به یک حماسه برخورد کردند!

به گزارش صراط، فضای ایجادشده در خصوص فرود این هواپیما در مهرآباد، به آبروریزی سال گذشته پس از عکس یادگاری با ایرباسی که به صورت نماشی در تهران به زمین نشسته بود، بی شباهت نبود.

از ساعت ها قبل از فرود این هواپیما، رسانه های هوادار دولت، با ایجاد فضایی کاذب گزارش لحظه به لحظه موقعیت این هواپیما را گزارش دادند. به طور مثال، لحظه بلند شدن این هواپیما از فرانسه، لحظه ورود آن به حریم هوایی کشور، آماده سازی فرودگاه مهرآباد برای استقبال از آن، انتظار خبرنگاران برای فرود هواپیما و همه اقدامات ویژه و غیرعادی مسئولان برای این فرود را پوشش دادند.

مسئولان وزارت راه و فرودگاه نیز چنان استقبالی از هواپیما به عمل آورندند که نمونه آن پیشتر دیده نشده بود. به جز تدارک ویژه برای استقبال و سخنرانی مسئولان در فرودگاه، مراسم واتر سالوت یا آب پاشی به هواپیما از دو سمت آن نیز طبق برنامه انجام گرفت!

همه این اقدامات در حالی است که قرارداد سنگین خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ حجم بسیار بالایی از کل قراردادهای این دو شرکت در سال ۲۰۱۶ را دربرمی گرفت و عملا آنها را از خطر بحران دور می کرد. به طور مثال یک هفتم کل هواپیماهای ایرباس در سال ۲۰۱۶ با ایران بسته شده است.

مراسم و نحوه پوشش ورود یک هواپیما به مهرآباد، فارغ از موافقت یا مخالفت با اصل خرید هواپیما در این شرایط، بی تردید شان و منزلت کشور را تحت الشعاع قرار می دهد؛ آن هم در شرایطی که همین چند سال پیش پیشرفت های فضایی ایران مورد تایید موسسات غربی نیز قرار گرفته بود ولی اکنون افتخار کشور وارد کردن یک هوپیما وانمود می شود!

آماده شدن سالن برای ورود اولین ایرباس هما
گزارش لحظه ورود هواپیما به حریم هوایی کشور
گزارش لحظه ورود هواپیما به حریم هوایی کشور
لحظه قبل از نشستن اولین ایرباس!
لحظه قبل از نشستن اولین ایرباس!
انتظار خبرنگاران در فرودگاه
انتظار خبرنگاران در فرودگاه
جشن واتر سالوت یا آب پاشی به افتخار ایرباس!
جشن واتر سالوت یا آب پاشی به افتخار ایرباس!
فرود هواپیما در مهرآباد
فرود هواپیما در مهرآباد
گزارش هیجان زده مشخصات فنی ایرباس توسط رسانه دولت
گزارش هیجان زده مشخصات فنی ایرباس توسط رسانه دولت
گزارش میزان استقبال رسانه ها از ورود هواپیما
گزارش میزان استقبال رسانه ها از ورود هواپیما

گروه سیاسی صراط – همزمان با ورود اولین هواپیمای ایرباس به ایران، پس از قرارداد ایران ایر با این شرکت هواپیمایی، رسانه های دولتی با این موضوع شبیه به یک حماسه برخورد کردند!

به گزارش صراط، فضای ایجادشده در خصوص فرود این هواپیما در مهرآباد، به آبروریزی سال گذشته پس از عکس یادگاری با ایرباسی که به صورت نماشی در تهران به زمین نشسته بود، بی شباهت نبود.

از ساعت ها قبل از فرود این هواپیما، رسانه های هوادار دولت، با ایجاد فضایی کاذب گزارش لحظه به لحظه موقعیت این هواپیما را گزارش دادند. به طور مثال، لحظه بلند شدن این هواپیما از فرانسه، لحظه ورود آن به حریم هوایی کشور، آماده سازی فرودگاه مهرآباد برای استقبال از آن، انتظار خبرنگاران برای فرود هواپیما و همه اقدامات ویژه و غیرعادی مسئولان برای این فرود را پوشش دادند.

مسئولان وزارت راه و فرودگاه نیز چنان استقبالی از هواپیما به عمل آورندند که نمونه آن پیشتر دیده نشده بود. به جز تدارک ویژه برای استقبال و سخنرانی مسئولان در فرودگاه، مراسم واتر سالوت یا آب پاشی به هواپیما از دو سمت آن نیز طبق برنامه انجام گرفت!

همه این اقدامات در حالی است که قرارداد سنگین خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ حجم بسیار بالایی از کل قراردادهای این دو شرکت در سال ۲۰۱۶ را دربرمی گرفت و عملا آنها را از خطر بحران دور می کرد. به طور مثال یک هفتم کل هواپیماهای ایرباس در سال ۲۰۱۶ با ایران بسته شده است.

مراسم و نحوه پوشش ورود یک هواپیما به مهرآباد، فارغ از موافقت یا مخالفت با اصل خرید هواپیما در این شرایط، بی تردید شان و منزلت کشور را تحت الشعاع قرار می دهد؛ آن هم در شرایطی که همین چند سال پیش پیشرفت های فضایی ایران مورد تایید موسسات غربی نیز قرار گرفته بود ولی اکنون افتخار کشور وارد کردن یک هوپیما وانمود می شود!

آماده شدن سالن برای ورود اولین ایرباس هما
آماده شدن سالن برای ورود اولین ایرباس هما
گزارش لحظه ورود هواپیما به حریم هوایی کشور
گزارش لحظه ورود هواپیما به حریم هوایی کشور
لحظه قبل از نشستن اولین ایرباس!
لحظه قبل از نشستن اولین ایرباس!
انتظار خبرنگاران در فرودگاه
انتظار خبرنگاران در فرودگاه
جشن واتر سالوت یا آب پاشی به افتخار ایرباس!
جشن واتر سالوت یا آب پاشی به افتخار ایرباس!
فرود هواپیما در مهرآباد
فرود هواپیما در مهرآباد
گزارش هیجان زده مشخصات فنی ایرباس توسط رسانه دولت
گزارش هیجان زده مشخصات فنی ایرباس توسط رسانه دولت
گزارش میزان استقبال رسانه ها از ورود هواپیما
گزارش میزان استقبال رسانه ها از ورود هواپیما

سایت خبری بورس کلوان