اخبار مهم
Home / اخبار بورس / رو سپیدی گلتاش با ارایه صورتهای مالی تمیز به مجمع / افزایش سرمایه برنامه اصلی مدیریت در سال ۹۵
91449_595.jpg

رو سپیدی گلتاش با ارایه صورتهای مالی تمیز به مجمع / افزایش سرمایه برنامه اصلی مدیریت در سال ۹۵

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گلتاش( سهامی عام ) رأس ساعت ۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۱درمحل پژوهشکده صنعت نفت با حضور بیش از ۹۱ درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای صفوی نژاد به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان مقیم زاده و علی فراهانی و به دبیری آقای همدانی رجا تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای همدانی رجا و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۲- تقسیم ۱۶۰۰ ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

۳- انتخاب موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس علی البدل

۴- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

مجمع گلتاش

گزیده اطلاعات:

مجمع گلتاش

پیام هیئت مدیره:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ اراﺋﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺘﺎش ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ارﺟﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﺴﺎل ﺗﻼش اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺷﻤﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﯽ از محدودیت ﻫﺎي وارداﺗﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮﯾﻨﺪه علیرغم وﺟﻮد ﺗﻮرم در ﺑﺨﺸﯽ از هزینهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﺣﻀﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ شرکت ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش، ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺑﺮاي واﺣﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدﯾﺪ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟود ، ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻣﺪد ﺗﻼش بی دریغ روﺳﺎ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرﮔﺮان دﻟﺴﻮز و ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ، ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده بهینه از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ظرفیت ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎ بهره ﺑﺮداري از ﭘﺮوژه های ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ارزش اﻓﺰود ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺑﺴﺘﻪ بندی شده داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ داشت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ هزینه ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد پیش ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

اﺧﺬ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ملی بهره وری سال در ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻃﯽ سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ از دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻃﯽ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻣﯿﺪ آن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮدد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻌﻠﯽ و ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ، ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎ ل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

در سال مالی مورد گزارش میزان کل تولید با ۸٫۳ درصد کاهش به مقدار ۴۱٫۴۸۴ تن و مبلغ خالص فروش با ۱۱٫۲ درصد کاهش به ۱۷۲۵ میلیارد ریال رسید.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مهمترین ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از درﮔﺎه اﯾﺰد ﻣﻨﺎن ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻫﻤﮕﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ.

تاریخچه:

شرکت در تاریخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۰۵ تحت شماره ۳۶۰۱ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است و برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸٫۱۰٫۲۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.

شرکت گلتاش در مورخه ۱۳۷۹٫۱۱٫۲۴ در هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به طور مشروط پذیرفته شد و در تاریخ ۱۳۸۰٫۰۴٫۱۶ اولین معامله بر روی سهام این شرکت با نرخ ۴٫۲۲۱ ریال انجام گرفت.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، تولید و تهیه انواع مواد و محصولات شوینده و پاک کننده بهداشتی و آرایشی مواد صنعتی، انجام کلیه امور خدمات بازرگانی و انجام امور صادرات و واردات کالاهای موضوع شرکت، سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و ایجاد شرکت های جدید، انجام امور مربوط به تأمین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و در جهت منافع شرکت و همچنین انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی است. به موجب پروانه بهره داری شماره ۴۹۹۸۳ مورخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۲ صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت تولیدی شرکت حدودا به میزان ۵۷ هزار تن می باشد.

در حال حاضر شرکت گلتاش (سهامی عام) با تولید حدود ۳۸٫۲ هزار تن محصولات بهداشتی جزء بزرگترین تولید کنندگان محصولات شوینده ، بهداشتی و آرایشی کشور محسوب میشود. ظرفیت های تولیدی مصوب شرکت با عنایت به آخرین اصلاحیه وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت به شرح جدول زیر می باشد:

مجمع گلتاش

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۳۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال ( شامل تعداد ۲۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳٫۰۹٫۳۰ افزایش یافته است.

مجمع گلتاش

نظر به تأمین مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اندوخته توسعه و تکمیل بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ و تحقق حدود ۸۰ میلیارد ریال هزینه های سرمایه ای تا پایان سال مالی مورد گزارش و همچنین تداوم برنامه اجرای توسعه شرکت برای پوشش مبلغ اندوخته مذکور، هیئت مدیره شرکت در نظر دارد که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ سرمایه شرکت را از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته قانونی فوق به ۳۰۰ میلیارد ریال ( معادل ۵۰ درصد) افزایش دهد.

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱ درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۴ و تاریخ تأیید گزارش به شرح زیر می باشد:

مجمع گلتاش

شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار:

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۸۰٫۰۴٫۰۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گروه مواد شیمیایی با نماد شگل پذیرفته شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۰٫۰۴٫۱۶ مورد معامله قرار گرفته است.

مجمع گلتاش

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی آن:

اطلاعات مربوط به پیش بینی درآمد هر سهم شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۰۹٫۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

مجمع گلتاش

امتیازات شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار

وضعیت رتبه بندی شرکت بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شرح جدول زیر بوده است:مجمع گلتاش

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت گلتاش در بین شرکت های فعال این صنعت با حجم فروشی معادل مبلغ ۱۷۲۵ میلیارد ریال در گروه های محصولی شامپو، خمیر دندان، مایع دستشویی و صابون به ترتیب در رده ۳، ۱، ۳ و ۱ قرار دارد. ( رتبه صابون به دو شرکت پاکسان و گلتاش می باشد که ۲۲ درصد در گلتاش تولید می گردد) این شرکت از نظر وضعیت تکنولوژی در تولید خمیر دندان، صابون، شامپو و مایع دستشویی جزو شرکت های برتر کشور قرار دارد.

مجمع گلتاش

برنامه های آینده شرکت:

شرکت در سال ۱۳۹۲ مجوز طرح توسعه را با برآورد اولیه و تعدیل شده سرمایه گذاری به مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال برای تولید ادوات بسته بندی مورد نیاز محصولات، تولید برخی از مواد اولیه مورد نیاز، بهینه سازی خطوط تولید، ایجاد ظرفیت های لازم و تولید محصولات آرایشی از سازمان صنعت، معدن و تجارت اخذ نمود .

با توجه به برنامه زمانبندی طرح فوق العاده پروژه های مربوطه به مرور از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۴ اجرا و به بهره برداری رسیده و یا می رسند که در این صورت ضمن افزایش بهره وری، توان رقابتی شرکت نیز افزایش یافته و لذا جهت تأمین مالی طرح مذکور با مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اندوخته توسعه و تکمیل در حساب ها اختصاص یافت و با توجه به حذف برخی از پروژه های طرح، پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه های تا پایان سال مالی مورد گزارش به قرار زید می باشند:

مجمع گلتاش

با توجه به تداوم اجرای طرح و اقدام برای خرید ماشین آلات تولید ظروف بسته بندی و سایر هزینه های سرمایه ای مبلغ اندوخته توسعه و تکمیل تا پایان سال ۱۳۹۴ مصرف شده و شرایط برای افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل فوق فراهم خواهد شد که انشا الله در فصل بهار سال ۱۳۹۵ اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵٫۰۹٫۳۰ در یک نگاه:

مجمع گلتاش
مجمع گلتاش

مجمع گلتاش

ترازنامه

مجمع گلتاش

صورت سود و زیان

مجمع گلتاش

مجمع گلتاش

آدرس وبسایت شرکت:

http://www.goltash.com/index.php/fa/

سایت خبری بورس کلوان