اخبار مهم
Home / اخبار بورس / چرا "حکمت " مستعد رشد است ؟
95288_960.png

چرا "حکمت " مستعد رشد است ؟

صنعت بانکداري یکی از با اهمیت ترین بخش هاي اقتصاد کشور به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود، می تواند زمینه هاي رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با بخش‌هاي کلان اقتصاد کشور، هرگونه بی ثباتی و بحران در آن می تواند موجب نوسان و اختلال در متغیرهاي کلان اقتصادي بالاخص تولید شود.

ثبات یک سیستم بانکی سالم به دلیل نقش کلیدي که در اقتصاد کشورها، واسطه گري مالی، تبدیل سررسیدها، تسهیل جریان پرداخت ها و تخصیص اعتبار بازي می کند، از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. وجود تأثیرات خارجی مثبت بانک ها از قبیل گردآوري پس اندازها، تخصیص منابع و فراهم نمودن نقدینگی و خدمات پرداخت، بانک ها را به مؤسساتی بی بدیل تبدیل کرده است، ضمن آنکه در کشورهاي در حال انتقال و اقتصادهاي در حال توسعه(با بازارهاي مالی کمتر توسعه یافته) به علت کمبود فعالیت سایر نهادهاي مالی، آنها تنها فراهم کننده اطلاعات مالی و عامل تنوع پرتفوي مالی مورد نیاز در تبدیل سررسیدها و کاهش ریسک هاي مرتبط به شمار می روند.

با توجه به اینکه ساختار هر بانک می تواند بر عملکرد آن تأثیرگذار باشد، بنابراین شبکه بانکی کشور به چهار گر وه همگن بانک هاي دولتی، تخصصی، خصوصی و خصوصی شده تقسیم شده است که بانک هاي هر گروه همگن به تفکیک عبارت اند از:

بانک هاي دولتی شامل: ملی، سپه، رفاه، پست بانک، قرض الحسنه مهر ایران و توسعه تعاون

بانک هاي تخصصی شامل: مسکن، کشاورزي، صنعت و معدن و توسعه صادرات

بانک هاي خصوصی شامل: اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، دي، سامان، سرمایه،حکمت، سینا، تات و بانک شهر

بانک هاي خصوصی شده: صادرات، ملت و تجارت

در این گزارش تلاش شده است که سود هر سهم بانک حکمت برای سال مالی ۱۳۹۵ ، با توجه به میزان جذب سپرده و تسهیلات اعطایی بانک، برآورد شود.

بانک حکمت ایرانیان در سال ۱۳۸۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیتهای بانک شامل کلیه عملیات و معاملات بانکی و خدماتی است که موجب قوانین و مقررات برای بانکهای مجاز می‌باشد.

تعداد شعب این بانک ۱۲۶ شعبه و تعداد کارمندان آن به ۱۱۰۴ نفر در انتهای سال۱۳۹۴ رسیده است. گفتنی است که تعداد شعب این بانک نسبت به سال ماقبل آن ثابت مانده است.

ترکیب سهامداران بانک حکمت ایرانیان در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ در جدول ذیل به تصویر کشیده شده است :

نگاهی به نقدینگی کل کشور و سهم بانک حکمت ایرانیان در جذب سپرده و اعطای تسهیلات

همانطور که می‌دانیم مفهوم نقدینگی در سطوح مختلف اقتصادی از جمله حوزه بانکی مهم بوده و تعیین کننده است. نقدینگی مهم ترین متغیر پولی است. اجزای تشکیل دهنده نقدینگی عبارت است از کل سپرده های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص. در حوزه بانکی از آنجا که درآمد بانک عمدتاً از محل سود تسهیلات اعطایی حاصل می‌شود بانک باید بتواند با جذب سپرده، منابع لازم جهت اعطای تسهیلات را فراهم آورد. هر چه سهم موسسه یا بانکی در جذب سپرده از نقدینگی کل کشور کمتر باشد قدرت وام دهی آن مجموعه نیز کمتر خواهد بود. بر همین اساس در جدول ذیل حجم نقدینگی کشور و سهم بانک حکمت ایرانیان در جذب آن و اعطای تسهیلات به تصویر کشیده شده است.

با نگاهی اجمالی به اعداد درون جدول می توان دریافت که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های جذب شده توسط سیستم بانکی بانک حکمت ایرانیان رو به افزایش بوده است. با توجه به اینکه در بررسیهای مختلف میانگین نسبت اعطای تسهیلات به سپرده های جذب شده در بانکها و موسسات مختلف ۷۰ درصد می باشد به نظر می‌رسد نسبت تقریبی ۵۰ درصدی در سال ۱۳۹۳ برای بانک حکمت ایرانیان نسبت به میانگین ذکر شده، پایین بوده است و با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۴ به نظر می‌رسد که این بانک در صدد بهبود این نسبت می‌باشد. همانطور که پیداست این بانک با توجه به برآورد نقدینگی سال ۱۳۹۵ نسبت تسهیلات به سپرده های جذب شده خود را تقریبا به عدد ۷۰ درصد که همان میانگین صنعت است نزدیک نموده است.

نگاهی به نقدینگی کل کشور و سهم بانک حکمت ایرانیان در جذب سپرده و اعطای تسهیلات

گزارش بانک حکمت

*** نقدینگی کشور برای سال ۱۳۹۵ با فرض رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴ برآورد شده است. همانطور که پیداست میانگین نرخ رشد نقدینگی برای سالهای گذشته معادل ۳۰% بوده است.

** ارقام به میلیون ریال می‌باشند.

بررسی درآمد های بانک حمکت ایرانیان

اولین و مهمترین بخش درآمدی بانک حکمت ایرانیان مربوط به سود تسهیلات اعطایی به سرمایه‌گذاران می‌باشد که پس از کسر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سهم بانک از درآمدهای مشاع مشخص خواهد شد.

همانطور که در صورت سود و زیان این بانک پیداست نسبت سهم بانک از درآمدهای مشاع به سود تسهیلات اعطایی از سال ۱۳۹۲ روندی صعودی داشته است به طوریکه از۲۵۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ به ۹۵۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده است. همانطور که در صورتهای مالی بانک حکمت ایرانیان پیداست:

۱٫ توانایی شرکت در جذب سپرده و سهم بانک از کل نقدینگی کشور در هر سال نسبت به سال ماقبل آن بهبود قابل توجهی داشته است.

۲٫ افزایش منابع ارزان قیمت بانک در سال ۱۳۹۴ و افزایش تسهیلات اعطایی بانک در همان دوره موجبات رشد درآمدی بانک را فراهم آورده است.

در ذیل تلاش شده است که سود هر سهم بانک حکمت ایرانیان با در نظر گرفتن شرایط فعلی این بانک و همچنین شرایط منطقی که باید وجود داشته باشد برآورد شده است.

برآورد درآمدها و سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۵

گزارش بانک حکمت

*** ارقام به میلیون ریال

با توجه به مفروضات در نظر گرفته شده که در ذیل به شرح آن پرداخته خواهد شد برای سال مالی ۱۳۹۵ به ازای هر سهم سودی معادل ۲۲۱ ریال برآورد شده است.

برآورد سود تسهیلات اعطایی

در برآورد سود تسهیلات اعطایی ابتدا سهم بانک حمکت ایرانیان از نقدینگی کل کشور در جذب سپرده ها بر اساس میانگین سهم این بانک در طی چند سال گذشته و اولین پیش بینی سال ۱۳۹۵برآورد شده است.

در بخش بعدی تسهیلات اعطایی مربوط به هر طبقه برای سال ۱۳۹۵ برآورد شده است و نسبتها با در نظر گرفتن روندهای سال گذشته برآورد شده اند. همانطور که پیداست تسهیلات اعطایی در بخش مشارکت مدنی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

گزارش بانک حکمت

در جدول ذیل سود تسهیلات اعطایی در کنار نرخهای واقعی و برآوردی به تصویر کشیده شده است:

برآورد سود پرداختی به سپرده های جذب شده

در جداول ذیل سپرده جذب شده به بخشهای مختلف و بر اساس طبقه بندیهای مختلف ارائه شده است.

گزارش بانک حکمت

میزان سپرده ها در هر طبقه بر اساس روند سال گذشته برآورد شده است و نرخهای برآوردی برای سال ۱۳۹۵ با توجه به شرایط موجود برآورد شده اند. با توجه به داده های موجود سپرده های بلند مدت یکساله بیشترین هزینه را بر بانک تحمیل می کند. بر اساس اطلاعات ارائه شده نرخ واقعی تعلق گرفته به این سپرده به طور میانگین از نزذیک به ۲۰ درصد نوسان بوده است. در تحلیل پیش رو برای سال ۱۳۹۵ با توجه به کاهش نرخ سود سپرده ها معادل ۱۹% در نظر گرفته شده است. بعد از سپرده های یکساله، سپرده های بلندمدت پنج ساله بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

شایان ذکر است که بانک حکمت ایرانیان در سال گذشته در یر فصل سپرده های کوتاه مدت با افزایشی صد درصدی همراه بوده است. گفتنی است که نرخ این سپرده ها ۱۰ درصد می‌باشد و از همین جهت این منبع جذب شده برای این بانک جزء منابع بسیار ارزان قیمت قلمداد می شود.

سایر هزینه ها با توجه به عملکرد بانک حکمت ایرانیان در طی سال ۱۳۹۴ و بودجه ارائه شده برآورد شده اند.

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

هر بانك بايد كل تسهيلات اعطايي خود را در چهار گروه جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول طبقه بندي كند. اين اقدام با توجه به متغيرهاي زمان، وضعيت مالي مشتري و رشته فعاليت مشتري انجام مي شود.که بر اساس بخشنامه های موجود درصدی از هر یک از این سر فصلها به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول لحاظ خواهد شد. و به مرور زمان از سرفصل ذخیره، هزینه مطالبات مشکوک الوصول شناسایی می‌شود.

***نکته: بانك موظف است قبل از احتساب ذخيره خاص، ارزش وثيقه هاي مشتريان را محاسبه و آن را با اعمال ضرايبي از مانده تسهيلات كسر كند. اين درحالي است كه به نظر مي رسد بانك ها در انجام اين طبقه بندي و اخذ ذخيره با كيفيت لازم حركت نمي‌كنند و با استمهال بسياري از مطالبات مشكوك الوصول و بستن قرارداد جديد با مشتري مطالبات مشكوك الوصول را به مطالبات جاري تبديل مي كنند كه علت بند مشترك حسابرسان در گزارش هاي بانك ها مبني بر محدوديت حسابرس در اظهار نظر نسبت به كفايت ميزان ذخاير خاص عمدتا ناشي از همين مسأله است.

خوشبختانه تا کنون بانک حکمت ایرانیان با توجه به عملکرد سالهای گذشته خود را در معرض ریسک نکول مشتری و عدم پرداخت تسهیلات مالی قرار نداده است. و در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول این بانک عدد قابل توجهی ابراز نشده است.

جمع بندی

صنعت بانكداري همانند ساير صنايع داراي ريسك هاي مختلفي است از آن جمله مي‌توان به ريسك اعتباري يا احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات ارايه شده، ريسك نقدينگي يا عدم توانايي نقدينگي در تأمين نيازهاي متقاضيان وام يا دارندگان سپرده و ريسك عملياتي اشاره كرد. همچنين ريسك نوسان ارز و ريسك نوسان نرخ بهره و ريسك حقوقي نيز از جمله ساير ريسك هاي مترتب به اين صنعت بشمار مي روند.

اگرچه در شرايط فعلي تركيب تسهيلات اعطايي به شكلي است كه بانك‌ها اقساط معوق تسهيلات كوچك را به راحتي وصول مي‌كنند اما نسبت به تسهيلات ميلياردي كه معوق هستند اقدام عملي انجام ‌نمي دهند. بنابراين افزايش يا كاهش نرخ سود تسهيلات در اين موارد تاثير محسوسي بر بازگشت مطالبات قبلي بانك ها نخواهد داشت.

با توجه به اينكه نقدينگي در اقتصاد به مجموع پول و شبه پول اتلاق مي شود و به جز درصد كمي كه شامل اسكناس و مسكوكات در دست مردم است عمدتا در سيستم بانكي جريان دارد. در نتيجه تغييرات نرخ سود سپرده ها صرفا مي تواند تركيب بين پول و شبه پول يعني تركيب نوع سپرده ها را تغيير دهد.

با توجه به اينكه سپرده هاي مدت دار عمدتا در دست مردم ريسك گريز است كاهش نرخ سود سپرده ها نمي تواند اين نوع از نقدينگي را به سمت ساير بازارها از جمله بازار سرمايه، مسكن، سكه و افزايش قابل توجه سهم سپرده هاي جاري از نقدينگي سوق دهد. همچنین با توجه به سياست هاي دولت و بانك مركزي ، نقدينگي طي سال هاي گذشته رو به رشد بوده و اين بدان معني است كه مجموع سپرده هاي بانك ها نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است. که به نظر می رسد که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها احتمال افزایش سهم سپرده های جاری که نسبتا هزینه کمتری نسبت به سایر سپرده ها دارند تقویت شود که این موضوع نیز به نفع بانکها تمام خواهد شد.

در پایان با داشتن انتظار مثبت در مورد رشد نقدينگي و رشد اقتصادي در سال جاري مي توان به رشد سودآوري اين صنعت خوشبين بود. با همه اين اوصاف مي توان گفت که كاهش نرخ سود در بلندمدت با رشد اقتصاد كشور و كاهش هزینه هاي سرمايه گذاري ، كسب و كار، اين صنعت نیز متناسب با رونق در حوزه هاي مختلف اقتصادي با سودآوري و بازدهي مناسب همراه خواهد بود.

با توجه به اطلاعات ارائه شده در بخشهای قبلی وضعیت بانک حکمت ایرانیان در مقایسه با رقبای خود مطلوب می باشد و مهمتر از همه اینکه با ریسک اعتباری پایینی مواجه می‌باشد.

از طرفی پروژه های اجرایی این بانک نیز قابل توجه است.

*** پروژه تجاری میدان منیریه کهبانک با رونق گرفتن بازار مسکن اقدام به فروش واحهای تجاری آن خواهد نمود. گفتنی است که در دو سال گذشته نیز این بنامه در الویت بانک قرار داشته است اما به دلیل رکود در بازار مسکن بانکحکمت موفق به فروش پروژه خود نگردید.

*** پروژه دیگری که این مجموعه در دست اقدام خواهد داشت به نام پروژه جواد الائمه پاسداران می‌باشد که بانک در اراضی خریداری شده از بتاجا ، در محدوده جغرافیای پاسداران، بخشی از آن را به ایجاد ستاد و دفتر مرکزی و… بانک حکمت تخصیص خواهد داد و بخش دیگر زمین را به صورت تجاری به کار خواهد بست.

گزارش بانک حکمت

در نهایت با توجه به نگاه فعالین بازار سرمایه به میزان سودآوری بانک و شرکتها و قیمت گذاری آنها بر اساس  قیمت بر سود هر سهم، به نسبتی معقول و منطقی، ارزش ذاتی سهم بانک حکمت ایرانیان با توجه به مفروضات فوق و سود برآوردی برای سال ۱۳۹۵ و با در نظر گرفتن P/E گروه صنعت بانکداری در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، حداقل P/E بانک حکمت ایرانیان در سال گذاشته و حداکثر P/E این بانک در همان دوره در جدول ذیل به تصویر کشیده شده است:

چرا

نکته: شیوه های متفاوتی جهت برآورد ارزش ذاتی سهام وجود دارد در این گزارش سعی شد از نسبت P/E  استفاده شود چرا که مورد توجه اکثر فعالین بازار سرمایه می‌باشد. سایر روشها عبارتند ارزشیابی بر اساس داراییهای شرکت(ارزش دفتری، ارزش جایگزینی، ارزش تصفیه و …) و ارزشیابی بر اساس سودآوری.

 روح انگیز شکوهی فرد ، کارشناس ارشد مالی


جهت عضويت در كانال تلگرام #اخبار #اقتصادي #بورس_نيوز روي لينك زير كليك كنيد و گزينه JOIN را بزنيد.

https://telegram.me/boursenews_ir

سایت خبری بورس کلوان