اخبار مهم
Home / اخبار بورس / "کفرا" در مسیر صادرات/ نصب و راه اندازی توره تونلی در سال ۹۴
96290_508.jpg

"کفرا" در مسیر صادرات/ نصب و راه اندازی توره تونلی در سال ۹۴

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فراورده های نسوز ایران( سهامی عام ) رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲درمحل سالن تلاش با حضور بیش از ۹۰ درصد سهامداران برگزار شد.

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای عبودی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان فائز و درخشنده و به دبیری آقای لقمانی تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای سعید لقمانی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹

۲- تقسیم ۳۶۰ ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

۳- انتخاب موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل

۴- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

گزیده اطلاعات:

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

پیام هیئت‌مدیره

مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت نسوز در سال

۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۴تناژ جذب سفارشات حدود ۱۳٫۷۵درصد کمتر از سال ۱۳۹۳ ،ولی ازنظر ارزش ریـالی فـروش هر کیلوگرم محصول حدود ۱٫۷ درصد افـزایش ارزش را شـاهد بـودیم کـه دلیـل اصـلی آن کـاهش جـذب سفارش به دلیل شرایط رکودي بازار بوده است. از سوي دیگر جهت‌گیری امور بازاریابی و فـروش بـه سـمت بازارهای دیگر از قبیل سیمان صنعت شیشه و واحدهای تازه تأسیس احیا فولاد بوده است. بر اساس تحلیل شرایط سال۹۴ پیش‌بینی ترکیب فروش محصولات در سال ۹۵ نیز تا حدودي مشابه سـال ۹۴ در نظر گرفته‌شده است. مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال ۱۳۹۴ شرکت فرآورده‌های نسوز ایران در ادامه فعالیت‌های سال‌های قبل جایگاه ممتاز خود در بین تولیدکنندگان را حفظ و ادامه داد، و با تکیه‌بر نقاط قوت و غلبه بر ضعف‌ها توانسـته بـه لحـاظ سفارشـات دریافـت شـده علیرغم رکود بازار وضعیت سال قبل را نیم درصد ارتقا دهد. و جایگاه رقابتی خـود را در بـین رقبـاي داخلـی حفظ نماید .

بیان استراتژي شرکت در سال ۱۳۹۴ در ابتداي سال شرکت با یک بازنگري کلی در برنامه استراتژیک کار خـود را ادامـه داد کـه در ایـن بـازنگري بیانیه به‌صورت زیر تعریف شد. شرکت فرآورده‌های نسوز ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌های موفـق در عرصـه تولیـد فرآورده‌های نسـوز کشور، همواره ارتقاء کیفیت محصولات، خدمات مرتبط و بهبود مستمر را مدنظر داشته است. این شـرکت بـا تولید محصولات نسوز با اسـتانداردهاي جهـانی و نـوآوري، ارائـه خـدمات فنـی مـرتبط، برقـراري پیونـد بـا سرآمدهاي نسوز دنیا و الگوبرداری از نمونه‌های موفـق در ایـن صـنعت و به‌کارگیری تـوان و مشـارکت کارکنان خود دررسیدن به اهداف، ارزش‌های موردنظر مشتریان و ذینفعان را فراهم می‌نماید. براي ادامه فعالیت‌های شرکت دو سیاست کلی تعریف شد:

۱-حفظ و ارتقاء شرایط فعلی

۲-توسعه بازار محصولات

تحلیل رقبا به‌عنوان پیش‌نیاز براي شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت و تهدیدهای سـازمان از فعالیت‌های اصلی در تدوین برنامه می‌باشد که طی آن مشخص گردیـد ایـن شـرکت در سرفصل‌های کیفیـت، قیمت تمام‌شده، تکنولوژی و توانایی بهره‌برداری (تحقق ظرفیت‌های اسمی) در بـین رقبـاي داخلـی حـائز رتبه نخست نمی‌باشد لذا نسبت به شناسایی و تجزیه‌وتحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی اقدام و از طریق تشکیل ماتریسSWOT ،استراتژی‌های کـلان اسـتخراج شـدند که به‌طور مختصر بر مدیریت هزینه و کاهش قیمت تمام‌شده ، بهینه‌سازی فرآیندهاي تولید و پشـتیبانی ، توسعه سهم بازار داخلی ، توسعه کسب‌وکار ، توسعه بازاریابی و فـروش صـادراتی ، تقویـت نظـام راهبـري تمرکز داشت . نهایتاً استراتژی‌های اجرایی شرکت توسط ۸۸ سنجه و به‌صورت کمی هدف‌گذاری شدند . مرور کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش: ارزش فروش شرکت فرآورده‌های نسوز ایران نسبت به دوره مالی ماقبل۱۳٫۴ درصد کاهش داشـته اسـت . این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده است که میزان وزنی فروش شـرکت بـا دوره ماقبـل، کـاهش ۱۱ درصـد داشته است. در حوزه تولید، تولید محصولات در سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مالی ماقبل بـیش از ۵٫۶ درصـد کاهش را نشان می‌دهد. تولید انجام‌شده در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با بودجه پیش‌بینی‌شده نیز از کـاهش ۸ درصدي برخورداراست. عرضه سقف‌های یکپارچه براي سایر شرکت‌های فولادي ادامه داشته و توانسته رکوردهاي جدید را ثبت کند. در حال حاضر در حوزه مصارف انرژي فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ای تحـت مدیریت کمیته انرژي شرکت به انجام رسیده است و دستاوردهاي حاصـله رضایت‌بخش می‌باشد به‌طور مشخص مصارف ویژه انرژي شرکت در بخش گاز حاصل تغییر نسبت تولید آجر به جرم و نیـز حـذف کـوره قدیم و جایگزینی کوره تونلی ریدهامر می‌باشد. وضعیت اقدامات انجام‌شده در حوزه پروژه‌های توسعه کسب‌وکار و توسعه‌سازمانی به شرح جداول زیر می‌باشد:

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

استراتژي و برنامه‌های شرکت در سال مالی ( ۱۳۹۵ (

کاهش بودجه عمرانی دولت در سال ۹۴ که به علت کاهش درآمدهاي نفتی ناشی از افت قیمت جهانی نفت و تداوم اعمال تحریم‌های بین‌المللی بازرگانی و اقتصادي علیه ایران بود منجر به کاهش تقاضا و افـزایش موجودي انبار محصولات صنایع سیمان و فولاد شد که این خود باعث کاهش تولید در ایـن صـنایع و کاهش مصرف فرآورده‌های نسوز گردید همچنین رقابت شدید تولیدکنندگان نسوز درزمینهٔ کاهش قیمت فـروش براي جذب سفارش بیشتر و ناچاري از فروش اعتباري به دلیل افزایش قدرت چانه‌زنی مشـتریان ، افـزایش میزان مطالبات و دوره وصول مطالبات از این صنایع را باعث گردید . که این خود می‌تواند منجر به افزایش ریسک نقدینگی در شرکت‌های نسوز شود. از طرفی چشم‌انداز چندان مطلوبی از وضعیت صنعت کشور براي سال در پیش رو متصور نمی‌باشد و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و همچنین رکورد تورمی در این سال نیز بر تجارت و صنعت کشور حاکم خواهد بود . در چنین بازاري ، شرکت‌هایی می‌توانند موفـق باشـند کـه همواره تحولات و تغییرات پیرامونی را رصد کرده و براي شرکت ، اهــداف مشـخص و معـین را تعیـین و راه‌های دستیابی به آن را هموار سازند .

بیانیه شرکت

شرکت فرآورده‌های نسوز ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌های موفق در عرصـه تولیـد فرآورده‌های نسـوز کشور، همواره ارتقاء کیفیت محصولات، خدمات مرتبط و بهبود مستمر را مدنظر داشته است. این شرکت بـا تولید محصولات نسوز با استانداردهاي جهانی و نـوآوري، ارائـه خـدمات فنـی مـرتبط ، برقراری پیونـد بـا سرآمدهاي تولیدکنندگان نسوز دنیا و الگوبرداری از نمونه‌های موفق در این صنعت و به‌کارگیری تـوان و مشارکت کارکنان خود دررسیدن به اهداف، ارزش‌های موردنظر مشتریان و ذینفعان را فراهم می‌نماید . بر همین اساس بیانیه راهبردي شرکت به شرح زیر ارائه می‌گردد :

Ø هم‌راستایی با اصول و سیاست‌های کلی شرکت سرمایه‌گذاری شستا و هلدینگ صدرتامین در جهت نیل به اهداف مورد

Ø نظر ایجاد سازوکارها و تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی به‌منظور افزایش سطح کمی و کیفی محصولات و خدمات شرکت

Ø تقویت و تحکیم نام تجاري (برند) و حضور فعال و مؤثر در مجامع و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای مرتبط با فعالیت‌های شرکت

Ø مدیریت و ساماندهی مصارف از طریق “اصلاح الگوي مصرف ” و ایجاد “انضباط سازمانی و اقتصاديو ارتقاء “وجدان کاري ” و تعدیل هزینه‌ها از طریق متناسب‌سازی و درست مصرف کردن و استفاده حداکثري از ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار و “صرفه‌جویی در مقیاس

Ø مدیریت و ساماندهی منابع از طریق “کنترل منابع و مصارف ” و تحصیل و تأمین منابع موردنیاز جهت حضور فعال و مؤثر در بازار

Ø اعمال روش‌های علمی و پیاده‌سازی ساختارهاي مبتنی بر “مهندسی ارزش ” و ” اقتصاد دانش‌بنیان “و سامان‌دهی یک سازمان چابک و منعطف و پاسخگو به نیازهاي روز و شرایط متغیر کشور

Ø ایجاد هم‌آوایی، هم‌راستایی و هم‌افزایی در مجموعه فعالیت‌های شرکت

Ø بهره‌گیری از آثار و برکات تضارب آراء و افکار مدیریتی و کارشناسی و شکل‌دهی نظامات ” تصمیم سازي”، ” تصمیم‌گیری” و ” اجرایی” با بهره‌گیری از خرد جمعی و مدیریت تیمی و مشارکت جویانه نوآوري و خلاقیت متناسب با نیازهای روبه رشد مشتریان و بازار

Ø استفاده حداکثري از دانش روز و آخرین فنّاوری‌ها درزمینهٔ فناوري اطلاعات و ارتباطات در کلیه فرآیندهاي کاري شرکت

Ø تنوع سبد محصولات جهت حضور مؤثر و گسترده‌تر در بازار

Ø تلاش در جهت افزایش سهم در بازار داخلی و حضور در بازارهاي بین‌المللی

Ø بازاریابی مؤثر و فعال براي انواع خدمات و محصولات قابل‌عرضه

Ø بهینه‌سازی ترکیب ساختار سازمانی و توزیع منابع انسانی و مالی در راستاي فعالیت‌های شرکت

کلیاتی درباره شرکت :

تاریخچه :

شرکت فرآورده‌های نسوز ایران در تاریخ ۵۱٫۱۱٫۱۶ تحت شـماره ۱۶۵۰۳ در اداره کـل ثبـت شرکت‌ها و مالکیت غیرتجاری تهران به‌صورت سهامی خاص به ثبت رسیده و در تاریخ ۷۱٫۰۵٫۱۷ پس از انتقال محل قانونی شرکت به اصفهان، پرونده ثبتی شرکت نیز به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی اصفهان منتقل و تحت شماره ۹۲۱۶ به ثبت رسید. در تاریخ ۷۴٫۰۲٫۲۶ بر اساس تصـمیمات متخـذه در جلسـه مجمـع عمومی فوق‌العاده شخصیت حقوقی شرکت از سـهامی خـاص بـه سـهامی عـام تبـدیل گردیـده و در تـاریخ ۱۳۷۶٫۰۳٫۲۹ بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده محل قانونی شـرکت مجدداً بـه تهـران منتقـل و تحت شماره پرونده ثبتی قبلی (۱۶۵۰۳ )ابقاء ثبت گردید. شرکت در تـاریخ۷۴٫۰۷٫۳۰ در بـورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است و مرکز اصلی آن تهران خیابان بهار شیراز خیابان سلیمان خـاطر بعـد از خیابان ملایري پور پلاك ۵۱ -واحد ۳و کارخانه آن در کیلومتر ۵۲ جـاده اصـفهان مبارکـه واقـع گردیـده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۳ میلیون ریال (شامل تعداد ۳٫۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سـهم ۱۰۰۰ ریال) بوده کـه طـی چنـد مرحلـه بـه شـرح زیـر بـه مبلـغ ۱۳۶٫۰۰۰ میلیـون ریـال (شـامل تعـداد ۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایـان سـال مـالی منتهـی بـه ۹۲٫۱۲٫۲۹ افزایش‌یافته است .

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۶ سرمایه شـرکت از مبلـغ ۱۳۶میلیـون سـهم ۱۰۰۰ ریالی به ۷۵۴٫۸۸۵٫۳۷۲ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی (خالص افزایش سرمایه)به مبلغ ۸۸۶٫۲۳۶ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (صرفاً زمین شرکت) افزایش یافت کـه بـر ایـن اسـاس مبلـغ ۸۸۶٫۲۳۶ میلیون ریال در سرفصل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌حساب سـرمایه شـرکت منظور شده همچنـین سهامداران داراي مالکیت بیش از ۱ %سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۹۴٫۱۲٫۲۹ و تاریخ تائید گزارش به شرح جدول زیر است :

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت در تاریخ ۷۴٫۰۷٫۳۰ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه کانی غیرفلزي با نماد کفرا درج‌شده و سهام آن براي اولین بار در تاریخ ۷۴٫۱۲٫۰۵ مورد معامله قرارگرفته است .

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت :

پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی اطلاعات مربوط به پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت براي سال مـالی منتهـی بـه ۹۴٫۱۲٫۲۹ و عملکـرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه‌بندی شرکت ازلحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مـالی منتهـی بـه ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

جایگاه شرکت در صنعت :

زمینه فعالیت شرکت فرآورده‌های نسوز ایران تولید محصولات دیرگداز (شکل دار با آجرها و بی‌شکل یـا اجرام نسوز) می‌باشد همان‌گونه که اشاره رفت ارزش فروش شـرکت در سـال ۱۳۹۴ نسـبت بـه دوره ماقبـل ۶۳٫۹درصد کاهش داشته است و حجم تناژي فروش ۱۱ درصد کاهش اسـت . ارزش ریـالی فـ روش در سـال ۱۳۹۴ به حدود ۸۵۸٫۴ میلیارد ریال بالغ می‌شود که ۱۵ درصد از کل بازار داخلی را به خود اختصاص داده است .

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

درصد سهم شرکت از بازار داخلی

همان‌گونه که دیده می‌شود سـهم شـرکت از بـازار داخلـی نسـبت بـه دوره مـالی گذشـته از کـاهش نسـبی ۲درصدي برخورداراست وضعیت فنّاوری شرکت در مقایسه بـا رقبـاي داخلـی در بخـش سخت‌افزاری و ماشین‌آلات باید جایگاه نخست را به فرآورده‌های نسوز اختصاص داد و ایـن جایگـاه طـی سـال ۱۳۹۴و بـا انجام طرح‌های نصب و راه‌اندازی کوره تونلی ریدهامر و جمع‌آوری کوره ۸ واگنی قدیمی بهبودیافته است. در بخش دانش فنی و فنّاوری تولید فرآورده‌های نسوز ایران رتبه دوم را به خود اختصاص می‌دهد علی‌ای‌حال توسعه فعالیت‌ها به‌منظور کسب دانش فنی روز و پی گیري چنـد پـروژه بـزرگ تحقیقـاتی از طریـق ارتباط با مراکز علمی و دانشگاه در سال ۱۳۹۴ و تداوم این رویکرد در سال ۱۳۹۵ می‌تواند بـه ارتقـاء ایـن جایگاه بیانجامد.

در خصوص ارزیابی دانش فنی شرکت فرآورده‌های نسوز ایران: در مقیاس جهانی می‌توان عنوان کرد که ایـن شرکت درزمینهٔ آن دسته از محصولاتی که از جایگاه اصلی در سبد فروش شرکت برخوردارند می‌تواند بـا رقباي خارجی رقابت کند اما در گروه دیگري از دیرگدازی‌ها که به دلیل پایین بودن سطح تقاضاي بازار داخلـی و ناکافی بودن ظرفیت‌های تولیدي و تحقیقاتی به حد کفایت به آن‌ها پرداخته نشده است فاصله معناداري بین فنّاوری جهانی و دانش فنی فرآورده‌های نسوز ایران به چشم می‌خورد. بـدیهی اسـت پـرداختن بـه ایـن بخش از دانش فنی نسوز مستلزم توسعه امکانات سخت‌افزاری و بازاریـابی و بازار سازی‌های مناسـب می‌باشد.

طرح‌های توسعه شرکت :

تکمیل زیرساخت طرح جمبزه

برنامه‌های آینده شرکت در سال جدید :

مذاکرات، تأمین تجهیزات فرآوري مواد اولیه در جمبزه و تأمین زیرساخت‌های لازم

تکمیل سیستم اطلاعات مدیریت یکپارچه

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

ترازنامه:

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

صورت سود و زیان:

نصب و راه اندازی توره تونلی در سال 94

آدرس وب‌سایت شرکت:

http://irefco.ir/

سایت خبری بورس کلوان